אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  

·                   מנכ"ל  – עו"ד תמיר סלע

·                   יועץ משפטי - עו"ד גלעד בכר

·                   יועץ כלכלי/השקעות - רו"ח חיים בן-דור

·                   מבקר פנימי - רו"ח יואב בן-דור

·                   רואה חשבון - רו"ח יעקב ביטראן

·                   מנהל כספים - רו"ח ראובן סווירי

·                   מנהל סיכונים – מר ניר בליסיאנו