מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

הנחיות למשיכת כספים :
עד 50 אלפי ש"ח
עמית המעוניין למשוך כספים מחשבונו בקופה יפנה לאחד מסניפי בנק הפועלים, ושם יבצע את הליך המשיכה, יש להצטייד בתעודת זהות. 
מעל 50 אלפי ש"ח
עמית המעוניין לבצע משיכה בחשבונו בקופה יפנה למשרדי הקרן בטלפון 073-2803401 או במייל: mishpatanim@swerycpa.com    

 

הצטרפות עמיתים לקרן השתלמות למשפטנים
על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש להעביר את המסמכים הבאים לכתובת mishpatanim@swerycpa.com או לפקס 03-5750811: 
1.       טופס הצטרפות חתום. 
2.       צילום ת"ז. 
בנוסף, יש להגיש את טופס מינוי המוטבים באחת מהדרכים הבאות: 
1.       בכל אחד מסניפי בנק הפועלים 
2.       בדואר רשום למשרדי הקרן ברחוב ז`בוטינסקי 5 (בניין אבגד), רמת גן 5252006 - יש לצרף צילום ת.ז.

 

 

 

 

 

בקשת הצטרפות לקרן
בקשה למלגת השתלמות
טופס מינוי מוטבים
מסלולית טופס העברה
בקשה להעברת כספים
טופס הסרה ממשק האינטרנטי
דחיית בקשה להעברת כספים
טופס בקשה למשיכת כספים מהקרן
טופס עדכון פרטים אישיים
טופס שינוי מעסיק