אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
דו"ח כספי רבעוני 03.2013
דו"ח כספי רבעוני 03.2013 חברה מנהלת
דו"ח כספי רבעוני 06.2013
דו"ח כספי רבעוני 06.2013 חברה מנהלת
דו"ח כספי רבעוני 09.2013
דו"ח כספי רבעוני 09.2013 חברה מנהלת
דוח שנתי 2013
דוח שנתי חברה מנהלת 2013