אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
דו"ח שנתי 2010
דו"ח שנתי חברה מנהלת 2010
דו"ח כספי רבעוני 09.2010
דו"ח רבעוני חברה מנהלת 09.2010
דו"ח דירקטוריון 09.2010
סקירות רו"ח והצהרות מנהלים 09.2010
דו"ח כספי רבעוני 06.2010
דו"ח רבעוני חברה מנהלת 06.2010
דו"ח דירקטוריון 06.2010
סקירות רו"ח והצהרות מנהלים 06.2010
דו"ח כספי רבעוני 03.2010 (הדוחות החתומים נמצאים במשרדי החברה)
דו"ח רבעוני חברה מנהלת 03.2010