אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  

כתובת דואר אלקטרוני לצורך העברת מידע בין חברות מנהלות ליישום חוזר הכרעות עקרוניות

hashavamishpatanim@gmail.com

דוח תשואות יומיות שנת 2008
דוח תשואות יומיות שנת 2009