אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
  
  • ברבעון זה – לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן .
  •  

     

מדיניות השקעות צפויה 2011
מדיניות השקעות צפויה 2012
מדיניות השקעות צפויה עד לתאריך 1 מאי 2013
מדיניות השקעות צפויה 2013 החל מ- 1 במאי 2013 ועד 30 במאי 2013
מדיניות השקעות צפויה 2013 החל מ- 30 במאי 2013
מדיניות ההשקעה החל מ 11.7.2013
מדיניות ההשקעה לשנת 2013 החל מ 8/8/2013
מדיניות השקעות צפויה 2014
מדיניות השקעות צפויה 2014 החל מ 28/8/2014 ועד 27/11/2014
מדיניות השקעות צפויה 2014 החל מ 27/11/2014
מדיניות השקעות צפויה 2015
מדיניות השקעות צפויה 2015 החל מ 09/07/2015
מדיניות השקעות צפויה 2016
מדיניות השקעות צפויה 2016 החל מ 24/07/2016
מדיניות השקעות צפויה 2017
מדיניות השקעות צפויה 2018
מדיניות השקעות צפויה 2018 החל מ- 2.8.2018
מדיניות השקעות צפויה 2019
אמות מידה ביחס לממשל תאגידי
הצהרה על קיום השקעות אחראיות
מדיניות תגמול נושא משרה 2011
מדיניות תגמול נושא משרה 2012
מדיניות תגמול נושא משרה 2013
מדיניות תגמול נושא משרה 2014
עיקרי מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2014-2017
עיקרי מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2018-2020
עיקרי מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2019-2021
אמנת שירות