אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2013
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2014
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2015
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2016
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2017
מידע סטטיסטי לגבי העברות כספים 2018