מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

מבנה אחזקות

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 

בעלי המניות

מספר וסוג מניות

אחוז בזכויות הצבעה

 

 

 

מדינת ישראל(*)

מניות הנהלה א`

 

50%

איגוד המשפטנים

מניות הנהלה ב`

50%

 

 

100%

      

      

החברה הינה "חברה ממשלתית" כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – 1975, מכח אחזקת מדינת ישראל במניות החברה, ומכח מניית ההכרעה המוחזקת בידי מי שמכהן כשר העבודה.