מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתיים 2017
דוחות שנתיים 2016
דוחות שנתיים 2015
דוחות שנתיים 2014
דוחות שנתיים 2013
דוחות שנתיים 2012
דוחות שנתיים 2011
דוחות שנתיים 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

הדירקטוריון מתכנס לפחות פעם אחת ברבעון

 

שם

השכלה

עיסוק עיקרי

תפקיד בדירקטוריון

האם דירקטור מן הציבור

גב` דורית זינגר

אקדמאית

ייעוץ

יו"ר דירקטוריון

לא

ד"ר אבי אורון

אקדמאית

ייעוץ

חבר דירקטוריון

 לא

עו"ד יהודה שטיין

אקדמאית

עורך דין

חבר דירקטוריון

לא

עו"ד טל פרג`ון

אקדמאית

עורך דין בפרקליטות

חבר דירקטוריון

לא

עו"ד יצחק גורדון

אקדמאית

עורך דין, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חבר דירקטוריון

לא

עו"ד יצחק שילון

אקדמאית

יועץ

חבר דירקטוריון

כן

עו"ד ירון אמיר

אקדמאית

סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה

חבר דירקטוריון

לא