מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תרשים צדדים קשורים
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול בחובות בעיתיים
נספחים לנוהל טיפול בחובות בעייתייים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתי 2015
דוחות שנת 2014
דוחות שנת 2013
דוחות שנת 2012
דוחות שנת 2011
דוחות שנת 2010
דוח חודשי
ביטוח חיים
פוליסת ביטוח חיים 2015
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

  

 

 

שם

השכלה

עיסוק עיקרי

תפקיד בדירקטוריון

האם דירקטור מן הציבור

עו"ד טובה פינטו

אקדמאית

עורכת דין

יו"ר דירקטוריון

לא

עו"ד תמיר סלע

אקדמאית

עורך דין

חבר דירקטוריון

 

לא

עו"ד יהודה שטיין

אקדמאית

עורך דין

חבר דירקטוריון

לא

עו"ד טל פרג`ון

אקדמאית

עורך דין בפרקליטות

חבר דירקטוריון

לא

עו"ד יצחק גורדון

אקדמאית

עורך דין, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חבר דירקטוריון

לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון