מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

להלן כללי זכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה":

במקרים בהם לא מינה העמית המנוח מוטבים, באפשרות היורשים לפנות לחברה בבקשה למשיכת הכספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתקיים התנאים הבאים:

1. יתרת הכספים בחשבון עמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה).

2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.

3. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי  יכלול את הפרטים הבאים:

     א. הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.

ב. הצהרה של המבקשים לגבי החלק שלו הם זכאים מתוך הכספים.

ג. התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.

4. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית המנוח.

5. בהתאם לבדיקת החברה, לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

 

כיצד ניתן למשוך את הכספים בהליך זה?

1. יש למלא טופס בקשת משיכה

2. יש למלא כתב שיפוי

3. יש לצרף צילום תעודת זהות.

4. יש לצרף שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון, בו מצוינים פרטי חשבון בנק אליו יועברו הכספים.

5. ניתן להעביר את המסמכים בדואר/ דוא"ל/ פקס (ראה בקישור צור קשר) לאחר שזוהה המבקש וחתם על המסמכים בפני עורך דין

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי הקרן:

בטלפון מס`: 073-2803401 או בכתובת מייל: mishpatanim@swerycpa.com