מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2020
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

 

ביום 25.6.15 הותאמו מסלולי ההשקעה בקופה להוראות הממונה (חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" מיום 17.2.15).

לפירוט מיתן לעיין במהדורה העדכנית של תקנון הקופה, המפורסם באתר.


 

למידע על ממשק האינטרנטי המרכזי לאיתור חשובונות העמית לחץ בלינק המתאים

 

לתשומת לבכם, ניתן כיום לאתר חשבונות נפטרים או ללא פעילות באמצעות אתר משרד האוצר:  https://itur.mof.gov.il/

   

קרן ההשתלמות למשפטנים  הינה  "קופת  גמל" מאושרת  עלפי תקנות מס הכנסה (כללים  לאישור ולניהול קופות גמל ) -התשכ"ד, 1964. הקרן מאושרת  כ"קרן השתלמות" והיא מפוקחת ומבוקרת  על ידי  אגף שוק ההון הביטוח  והחיסכון  במשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות

הקרן הוקמה בעקבות הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל והמעסיקים הציבוריים פועלת למען עמיתיה משנת  1971. הקרן היא קרן  "סקטוריאלית"  ומיועדת לעמיתים שכירים, אשר הארגון היציג שלהם   הוא איגוד המשפטנים.

הקרן מאוגדת  כחברה ממשלתית  וכפופה להוראות חוק החברות  הממשלתיות - התשל"ה, 1975. מחצית המניות מוחזקות בידי מדינת ישראל ומחציתן בידי ההסתדרות החדשה/ איגוד המשפטנים וארגון הפרקליטים. בדירקטוריון עשרה חברים, חמישה מתמנים על ידי המדינה.לאיגוד המשפטנים יש ארבעה נציגים בדירקטוריון ולארגון הפרקליטים יש נציג אחד.

שיעורי ההפרשות  המירביים  המותרים בניכוי, על פי תקנות מס הכנסה, הם 7.5% מן השכר  על ידי המעביד ו- 2.5% על ידי העובד. הכספים מופרשים  לקרן  למטרת  השתלמויות או לחסכון.  

הקרן  התקשרה עם  בנק הפועלים בע"מ  בסמוך למועד הקמתה, כ"מנהל עסקים". לצורך  מתן שירותים פיננסים  ואדמיניסטרטיביים לקרן ולעמיתיה. הבנק משקיע את כספי הקרן , ומנהל את    חשבונותיהם האישיים של העמיתים בהתאם  לתקנות הקרן , הוראות הנהלת ( הדירקטוריון) הקרן ושל ועדת ההשקעות של הקרן, הכל  בכפוף  לתקנות מס הכנסה (כללים  לאישור ולניהול קופות גמל) -תשכ"ד 1964. 

עמית/ה יקר/ה

אנו שמחים לבשר לך, כי במסגרת שיפור השירות לעמיתי הקרן הורחבו אפיקי ההשקעה העומדים לבחירת העמיתים. דירקטוריון קרן השתלמות למשפטנים בע"מ החליט על הוספת שני מסלולי השקעה חדשים בקרן, שיעמדו לבחירתך, כדלקמן:

1. מסלול מנייתי "משפטנים מניות" - מס` אישור 1454

שיעור ההשקעה במסלול זה במניות ובניירות ערך המירים לא יפחת מ-50% מהיקף הנכסים       במסלול זה.

2. מסלול מיוחד ללא מניות "משפטנים ללא מניות" - מס` אישור 1455

50% לפחות אג"ח מדינה והיתר אג"ח מדורגות בדרוגים גבוהים.

נדגיש , שלצידם של שני מסלולים החדשים, המתוארים לעיל, ימשיך לפעול , בקרן , "המסלול הכללי".

מדיניות ההשקעות במסלולים השונים נקבעת לפי שיקול הדעת של וועדת ההשקעות והדירקטוריון, תוך התייעצות עם פסגות ניירות ערך בע"מ מבית השקעות "פסגות", בית ההשקעות המקצועי והגדול בארץ המשמש כמנהל ההשקעות של הקרן, ומומחים נוספים בתחום שוק ההון.

עמית, שמעונין לבחור באחד מן המסלולים ולהעביר אליו את הכספים, שנצברו בחשבונו (ו/או חלק מהם) וכן את ההפקדות החדשות, מתבקש למלא את הטופס המצ"ב .ניתן,גם, לקבל את הטופס בפנייה, באמצעות הדוא"ל, אל גב` שרה הראל, מזכירת הקרן. כמו כן, ניתן להוריד הטופס באתר האינטרנט של הקרן, המצוין להלן.

עמית, אשר לא יודיע לקרן דבר בענין זה, הכספים שבחשבונו ימשיכו להיות מופקדים ומושקעים ב"מסלול הכללי", כפי שהופקדו והושקעו בעבר, ללא כל שינוי.

כל המסלולים ייהנו מאותם דמי ניהול נמוכים, שהקרן גובה מעמיתיה.

אנו מקווים, שהוספת מסלולי ההשקעה החדשים תספק מענה לעמיתים המעוניינים להשקיע את כספם במסלולים ייחודיים, תוך שימת דגש על רמת הסיכון הרצויה להם.