מידע בשבילך
אודות הקרן
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
נושאי משרה
ממונה על פניות ציבור
מבנה אחזקות
תקנון
תקנונים קרן השתלמות
תקנון חדש חברה מנהלת
תחומי פעילות
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות מסלולים שונים
רשימת נכסים
צדדים קשורים
נוהל טיפול חובות בעיתיים
נספח לנוהל טיפול בחובות
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות לשנת 2019
דוחות לשנת 2018
דוחות לשנת 2017
דוחות לשנת 2016
דוחות לשנת 2015
דוחות לשנת 2014
דוחות לשנת 2013
דוחות לשנת 2012
דוחות לשנת 2011
דוחות לשנת 2010
דוח חודשי
הורדת טפסים
מידע לעמיתים
איתור חשבונות עמיתים
בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר
מידע סטטיסטי
משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר
  
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

חברי ועדת השקעות

שם

השכלה

תפקיד בוועדת השקעות

האם נציג מן הציבור

 

 

יונתן כץ

אקדמאית

יו"ר הועדה- נח"צ

כן

עו"ד טובה פינטו

אקדמאית

חברת ועדה

לא

 

 

עו"ד יצחק שילון

אקדמאית

חבר ועדה

כן

 

 

עו"ד טל פרג`ון

אקדמאית

משקיף

-

 

 

 

הועדה מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.

 

חברי ועדת ביקורת

  

שם

השכלה

תפקיד בוועדת השקעות

האם נציג מן הציבור

עו"ד יצחק שילון

אקדמאית

יו"ר ועדה

כן

עו"ד יצחק גורדון

אקדמאית

חבר ועדה

לא

ד"ר אבי אורון

אקדמאית

חבר ועדה

לא

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון.